CODIS IP I IK

Els codis IP i IK  són dos graus de protecció;

Els equips elèctrics o d’il·luminació, han de treballar d’una manera segura durant un llarg període de temps i sota condicions ambientals adverses. La  humitat, la pols i la presència de cossos estranys, no es poden evitar sempre. Les diferents classes de protecció dicten fins a on es pot exposar un aparell elèctric sense ser danyat o sense representar un risc per la seguretat. 

*definicions Envolupant i Graus de Protecció

1.- El Codi IP 

És un sistema de codificació per indicar els graus de protecció proporcionats per l’envolupant contra l’accés a les parts perilloses, contra la penetració de cossos sòlids estranys, contra l’entrada  de l’aigua i per subministrar una informació addicional unida a la referida protecció. Està format per dos números d’una xifra cadascun, situats immediatament després de les lletres “IP” i són independents un de l’altre.

El primer número indica la protecció de les persones contra l’accés a parts perilloses, limitant o impedint la inserció d’una part del cos humà o d’un objecte agafat per una persona i garantint simultàniament, la protecció de l’equip contra l’accés de cossos sòlids estranys.

Taula del primer grau de protecció;

0No protegida
1Protegida contra els cossos sòlids de més de 50mm
2Protegida contra els cossos sòlids de més de 12mm
3Protegida contra els cossos sòlids de més de 2,5mm
4Protegida contra els cossos sòlids de més de 1mm
5Protegida contra l’ entrada de pols
6Totalment estanc a la pols

El segon número  indica la protecció de l’equip a l’interior de l’envolupant contra els efectes perjudicials deguts a l’entrada de l’aigua.

Taula del segon grau de protecció;

0No protegida
1Protegida contra la caiguda vertical de gotes d’aigua.
2Protegida contra la caiguda vertical de gotes d’ aigua, amb una inclinació màxima de 15º.
3Protegida contra la pluja fina (polvoritzada).
4Protegida contra les projeccions de l’aigua.
5Protegida contra els dolls d’aigua.
6Protegida contra  forts dolls d'aigua o contra la mar gruixuda
7Protegida contra els efectes de la immersió.
8Protegida contra l’ immersió perllongada.

De forma opcional el grau de protecció “IP”, pot complementar-se amb una lletra col·locada després de les dues xifres, aquesta lletra proporcionarà informació sobre l’accessibilitat de determinats objectes o parts del cos a les parts perilloses a l’interior de l’envolupant.

A_Impedeix l’accessibilitat a gran superfície del cos humà que no excedeixi 50mm

B_Impedeix accessibilitat a dits o objectes que no excedeixin en una longitud de 80mm

C_Impedeix accessibilitat a eines, filferros, etc., amb diàmetre o espessor a 2.5 mm

D_Impedeix accessibilitat a filferros o cintes amb un espessor superior a 1 mm

És important fixar-se en els graus de protecció, segons la seva ubicació, el seu ús… serà mes convenient un grau o un altre.

 

CODIS MES COMUNS:

  • IP20: Il·luminació d’ ús general en els interiors
  • IP44: Il·luminació per exteriors generalment decorativa. També és ideal per l’ús en els banys o zones humides.
  • IP65: Comú per projectors d’àrea, enllumenat públic e il·luminació de façanes.
  • IP67: Il·luminació  que pot  ser submergida en aigua, per un temps definit pel fabricant.
  • IP68: Només per la il·luminació que anirà submergida en aigua en el seu funcionament.

 

2.- El Codi IK

És un sistema de codificació per indicar el grau de protecció proporcionat per l’envolupant contra els impactes mecànics nocius, salvaguardant així els materials o equips en el seu interior.
El codi IK es designa amb un nombre graduat de zero fins a 10, a mesura que el nombre va augmentat indica que l’energia de l’ impacte mecànic sobre l’envolupant és major. Aquest nombre es mostra format per dues xifres. Ex.: Grau de protecció IK 05.


IK00-
IK010.15
IK020.2
IK030.35
IK040.5
IK050.7
IK061
IK072
IK085
IK0910
IK1020
#articleinteressant #grausdeprotecció #equipoelectric #iluminació #posemllumalatevavida #practicllum

*Definicions; 

Envolupant: Element que proporciona la protecció del material contra les influències externes i en qualsevol adreça, la protecció contra els contactes directes.
Les envolupants proporcionen també la protecció de les persones contra l’accés a parts perilloses i la protecció del material contra els efectes nocius dels impactes mecànics. 

Grau de protecció: És el nivell de protecció proporcionat per una envolupant contra l’accés a les parts perillosa, contra la penetració de cossos sòlids estranys, contra la penetració d’aigua o contra els impactes mecànics exteriors, i que a més es verifica mitjançant mètodes d’assaig normalitzats.

No Comments

Post A Comment